56/1997. (X. 21.) BM-FM együttes rendelet határterületen a vadászat, határvízen a közlekedés, a halászat és a horgászat rendjéről

A határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997. évi XXXII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, továbbá a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 56. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendeljük el:
1. § E rendelet hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság területén a magyar állampolgárokra, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a Magyar Köztársaság területén tartózkodó külföldiekre, továbbá a magyarországi székhellyel rendelkező jogi személyekre és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.


Határterületen történő vadászat

2. § (1) Az államhatártól számított 5 km-en belüli társas vadászatot a területileg illetékes határőr igazgatóságon vagy határőrizeti kirendeltségen írásban - a vadászatot megelőzően legalább 3 munkanappal - be kell jelenteni.
(2) A társas vadászat bejelentésének tartalmaznia kell a vadászok és egyéb résztvevők számát, a vadászatvezető nevét, lakcímét, a vadászat helyét, kezdő és befejezése várható időpontját.
(3) Az államhatártól számított 1000 m-en belül tartott hajtóvadászatot az államhatár irányába szervezni tilos.
(4) Az egyéni vadászatot az államhatártól számított 1000 m-en belül - annak megkezdése előtt legalább 6 órával - a vadásznak távbeszélőn, telefaxon vagy személyesen be kell jelentenie a területileg illetékes határőrizeti kirendeltségre, a vadászat pontos helyének, idejének, az esetleges kísérő nevének, az általuk használt gépkocsi rendszámának megjelölésével.
(5) Sebzett vad szomszédos ország területére való átjutása, személyek államhatáron való áttévedése, határrendsértés esetén a helyszín változatlanul hagyása mellett azonnal értesíteni kell az illetékes határőrizeti kirendeltséget.


Határvízi halászat és horgászat

3. § Az államhatárt képező folyókra, tavakra, patakokra, csatornákra és egyéb vizekre, valamint az államhatár által átszelt vizekre érvényes, a halászatra jogosult által kiadott engedélyben fel kell tüntetni a határrend betartására vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott előírásokat is.


Határvizen történő közlekedés

4. § (1) A határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997. évi XXXII. törvény 41. §-ában meghatározott engedélyeket - kérelemre - a területileg illetékes határőr igazgató adja ki.
(2) A kérelmet a közlekedés megkezdése előtt 15 nappal kell benyújtani, mely tartalmazza:

a)
a kérelmező személyi adatait, illetve, ha a kérelmező szervezet, megnevezését, székhelyének és telephelyének címét;
b)
a határvizen való közlekedés útvonalát;
c)
a kikötési helyeket;
d)
a közlekedés kezdő és tervezett befejezése időpontját;
e)
a vízi járművek típusát és számát;
f)
a résztvevők számát.

(3) Nem adható ki az engedély, ha

a)
határvizet is érintő részleges vagy teljes határzárat rendeltek el;
b)
az engedély megadása a határvíz használatára vonatkozó nemzetközi szerződés rendelkezésébe ütközne.

(4) Az államhatáron való áttévedés, átsodródás, határrendsértés esetén a magyar határőrizeti szervet haladéktalanul értesíteni kell.


Vegyes rendelkezések

5. § Ez a rendelet 1997. november 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően bejelentett ügyekben kell alkalmazni.

 
 
 
www.sejt.hu - Horgász e-enciklopédia, hogy mindent tudhass! - Horgászoknak horgászatról horgászoktól.
Barangol.hu | kartotek.hu | mozogj.hu | ragacs.hu | SEJT.HU
sejt@sejt.hu Oldaltérkép